รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ค. 2561 08:50:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JAS เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
JAS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 3,848,664,284.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,697,328,569
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 210,872,846
ทุนใหม่ (บาท)                    : 3,954,100,707.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,908,201,415
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) จำนวน 
179,925,638 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 210,872,846 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.172
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.667
วันใช้สิทธิ                      : 29 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 10 ก.ค. 2561
______________________________________________________________________