รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ค. 2561 08:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PPS เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 199,446,338.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 797,785,353
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 14,479,956
ทุนใหม่ (บาท)                    : 203,066,327.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 812,265,309
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPS-W1) จำนวน 
12,066,631 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,479,956 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.20
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.333
วันใช้สิทธิ                      : 29 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 10 ก.ค. 2561
______________________________________________________________________