รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ค. 2561 17:30:00
หัวข้อข่าว
ขายหุ้นในบริษัท แหลมฉบังคลังสินค้า จำกัด
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ขายหุ้นบริษัท
 แหลมฉบังคลังสินค้า จำกัด ให้กับบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ขายหุ้นบริษัท
 แหลมฉบังคลังสินค้า จำกัด ให้กับบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้