รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ค. 2561 08:25:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30)
ทุนเดิม (บาท)                    : 130,365,593.75
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 521,462,375
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,001,406
ทุนใหม่ (บาท)                    : 130,865,945.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 523,463,781
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ATP30-W1) จำนวน 
2,001,406 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,001,406 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.85
วันใช้สิทธิ                      : 29 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 ก.ค. 2561
______________________________________________________________________