รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ค. 2561 08:23:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NEWS-W5
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 5 (NEWS-W5)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 10 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 03 ก.ย. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 03 ก.ย. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 08 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 03 ก.ย. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 17 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 02 ก.ย. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 04 ก.ย. 2561
______________________________________________________________________