รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2561 17:02:00
หัวข้อข่าว
5 กรกฎาคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ACAP-W1 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(ACAP-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 05 ก.ค. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 10 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561
(แก้ไข)
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 31 ก.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 06 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 16 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 01 ส.ค. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________