รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2561 08:33:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ T-W3
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 3 (T-W3)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 19 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 09 ส.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 09 ส.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 17 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 09 ส.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 25 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 08 ส.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 10 ส.ค. 2561
______________________________________________________________________