รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ค. 2561 08:36:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MPG เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
MPG
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MPG)
ทุนเดิม (บาท)                    : 977,751,185.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 977,751,185
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,499
ทุนใหม่ (บาท)                    : 977,753,684.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 977,753,684
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MPG-W1) จำนวน 2,499 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,499 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 01 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 05 ก.ค. 2561
______________________________________________________________________