รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ค. 2561 18:15:00
หัวข้อข่าว
สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
ROH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ(listed)
โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ(listed)
โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 02/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 7.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)(listed)
โดย บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -29.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________