รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ค. 2561 18:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท
หลักทรัพย์
TSC
แหล่งข่าว
TSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                เนื่องด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ 
"นิคมอุตสาหกรรม อมตะ นคร" เป็น " นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี" บริษัทจึงเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้