รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ค. 2561 17:27:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

     บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ขอเรียนแจ้งการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของ 
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ ในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11
กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
    อนึ่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ปตท. ทดแทน
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2561ได้มีมติเห็นชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
   ทั้งนี้ ในส่วนของการแต่งตั้งประธานกรรมการ ปตท. อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา และจะแจ้งให้ทราบต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้