รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ค. 2561 08:46:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SQ-WA (F53-5)(แก้ไข)
หลักทรัพย์
SQ
แหล่งข่าว
SQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 02 ก.ค. 2561

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : SQ-WA
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SQ-WA)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 188,950
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 14,940,900
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 1.00
  วันใช้สิทธิ (แก้ไข)                : วันที่ 02 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 02 ก.ค. 2561
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 188,950
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 14,940,900
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้