รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ค. 2561 08:53:00
หัวข้อข่าว
การลาออกของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ(เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ JTS/CS-013/2561

  29 มิถุนายน 2561

เรื่อง  การลาออกของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร 
ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่
29 มิถุนายน 2561
ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ว่างลง 
ซึ่งจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบโดยเร็วต่อไป
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท จะรับผิดชอบต่อการบริหาร จัดการ กิจการของบริษัทฯ ดังนั้น 
จึงไม่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้