รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มิ.ย. 2561 17:13:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WIIK-W1 (F53-5) (เพิ่มผู้มีอำนาจลงนาม)
หลักทรัพย์
WIIK
แหล่งข่าว
WIIK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 15 มิ.ย. 2561

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : WIIK-W1
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทวิค 
แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 533
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 99,962,603
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 5.00
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 31 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2561
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 533
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 99,978,801
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์
ตำแหน่ง (แก้ไข)                   : กรรมการ

นางสาวเรวดี หวานชิด(เพิ่มเติม)
กรรมการ(เพิ่มเติม)

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้