รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มิ.ย. 2561 08:31:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : APURE-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
APURE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (APURE)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : APURE-W2
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 02 ก.ค. 2561
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 95,826,365
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 3 ปี นับตั้งแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (5 มิถุนายน 
2561)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 30 ก.ย. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 04 มิ.ย. 2564
หมายเหตุ                      :
- ราคาใช้สิทธิ: ปีที่ 1 เท่ากับ 4 บาท/หุ้น, ปีที่ 2 เท่ากับ 4.50 บาท/หุ้น และ ปีที่ 3 เท่ากับ 5 
บาท/หุ้น
- 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส
ิทธิดังกล่าวได้จาก
สรุปข้อสนเทศของ APURE-W2 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ 
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
APURE-W2 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________