รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มิ.ย. 2561 18:06:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (สิงหาคม 2018)
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC208A
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2548ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (PTTC208A)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2020
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 4,118,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 26
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.95
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 29.505479
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 25 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2561
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 181
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 14 ส.ค. 2561
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 09 ส.ค. 2561
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 27 ส.ค. 2561

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางนิธิมา เทพวนังกูร
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC18NA
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PTTC18NA)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2018
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 18,049,470,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 13
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.50
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 27.273973
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 15 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 14 ส.ค. 2561
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 181
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 01 ส.ค. 2561
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 26 ก.ค. 2561
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 15 ส.ค. 2561

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางนิธิมา เทพวนังกูร
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้