รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มิ.ย. 2561 12:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
SGF
แหล่งข่าว
SGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
นโยบายเดิม :
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
นโยบายใหม่ :
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการหักเงินทุนสำรองต่างๆตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น
(ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน
ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน
และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
และการบริหารงานของบริษัท โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้