รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มิ.ย. 2561 21:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561
หลักทรัพย์
SGF
แหล่งข่าว
SGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 มิ.ย. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 07 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 12 ก.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 ก.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การลดทุนเรียกชำระแล้ว
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
สถานที่ประชุม                     : ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เลขที่ 296 
ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
______________________________________________________________________

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)           

เรื่อง                        : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 มิ.ย. 2561
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)            : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)            : 5.00
______________________________________________________________________

การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 มิ.ย. 2561
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)           : 5.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)          : 1.25
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้