รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มิ.ย. 2561 07:28:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PL เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มิถุนายน 2561
หลักทรัพย์
PL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (PL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 596,492,874.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 596,492,874
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 16,951
ทุนใหม่ (บาท)                    : 596,509,825.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 596,509,825
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) จำนวน 16,770 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,951 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.011
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.958
วันใช้สิทธิ                      : 15 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 มิ.ย. 2561
______________________________________________________________________