รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มิ.ย. 2561 19:32:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
BKD
แหล่งข่าว
BKD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 26 มิ.ย. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 72,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 72,000,000
นายสิวาชัย กลิ่นสุคนธ์
  18,000,000
  18,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 90,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 3.30
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2561
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 90,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 90,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 90,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 297,000,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 250,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระต่อกระทรวงพาณิชย์
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 296,750,000.00
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                      :
-

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริษัท

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้