รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มิ.ย. 2561 08:50:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PDI-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มิถุนายน 2561
หลักทรัพย์
PDI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (PDI)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : PDI-W1
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 27 มิ.ย. 2561
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 75,326,518
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 33.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ( 15 
พ.ค.2561)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 15 พ.ย. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 14 พ.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส
ิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ PDI-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
PDI-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________