รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มิ.ย. 2561 08:27:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ GREEN เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มิถุนายน 2561
หลักทรัพย์
GREEN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (GREEN)
ทุนเดิม (บาท)                    : 715,020,835.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 715,020,835
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 103,003,894
ทุนใหม่ (บาท)                    : 818,024,729.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 818,024,729
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (GREEN-W4) จำนวน 
103,003,894 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 103,003,894 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 18 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 27 มิ.ย. 2561
______________________________________________________________________