รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มิ.ย. 2561 18:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เลขที่ 054/0661
  22 มิถุนายน 2561
เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 
ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561เป็นต้นไป
  
  จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
-ลงนาม-
   (นายสลิบ สูงสว่าง )
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้