รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มิ.ย. 2561 19:46:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 (เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นทางอ้อมของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) เพิ่มทุน PP และ ประชุมผู้ถือหุ้น) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
TIW
แหล่งข่าว
TIW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 มิ.ย. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 ก.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 มิ.ย. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 มิ.ย. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมแม่น้ำ (Ramada Plaza Bangkok Menam River)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 มิ.ย. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,305,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,305,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : (1) นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ และ/ หรือแคปปิตอล เค 
ลิมิเต็ด (2) นายนพพร อาชวกุลเทพ (3) นายวิญญู จีระประภากาญจน์ (4) นางสาวปัญญ์ชลี ศุภนิมิตรกุลกิจ
(5) นายสาริน ศุภนิมิตรกุลกิจ และ (6) นางสุพิน ตริยางกูรศรี
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,305,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 17.86
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 400.00
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 1,305,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 พ.ค. 2561
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้