รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มิ.ย. 2561 08:54:00
หัวข้อข่าว
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (แก้ไขหัวข้อข่าว และTemplate)
หลักทรัพย์
BKD
แหล่งข่าว
BKD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 มิ.ย. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 538,736,822
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 538,736,822
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : 1.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
ไม่เกิน 72,000,000 หุ้น
2. นายสิวาชัย กลิ่นสุคนธ์ ไม่เกิน 18,000,000 หุ้น
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 90,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 5.90
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 3.30
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2561
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 90,000,000
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 448,736,822
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้