รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มิ.ย. 2561 21:06:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/2561 งดจ่ายปันผล เพอ่มทุนให้แก่ PP ใบสำคัญแสดงสิทธิ(BKD-W2) และ PP (PP-W ) แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ (แก้ไข 5)
หลักทรัพย์
BKD
แหล่งข่าว
BKD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 มี.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมริชมอนด์ ห้องประชุม Sapphire Room 2-3 ชั้น 3 
เลขที่ 69/783-787 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.บางกระสอ จ.นนทบุรี 11000
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 19 มิ.ย. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 538,736,822
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 538,736,822
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : 1.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
ไม่เกิน 72,000,000 หุ้น
2. นายสิวาชัย กลิ่นสุคนธ์ ไม่เกิน 18,000,000 หุ้น
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 90,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 5.90
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 3.30
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)           : วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2561
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 90,000,000
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 448,736,822
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2561
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 358,736,822
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 358,736,822
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 3 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : BKD-W2
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่
 2 (BKD-W2)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 4.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมายเหตุ                      :
1. อัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง) 
ในกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) (Private Placement) สำเร็จ
และคณะกรรมการได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (BKD-W2) (Record Date)
 ภายหลังจากที่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

2. อัตรา 2.77 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง) 
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน)
หรือไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือห
ุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (BKD-W2) (Record Date)

การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 
(BKD-W2) จำนวนไม่เกิน 358,736,822 หน่วย ประกอบด้วย
1)  ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน  328,736,822 หน่วย
2)  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (PP)    
                       จำนวน   24,000,000 หน่วย
3)  นายสิวาชัย กลิ่นสุคนธ์ จำนวน    6,000,000 หน่วย

สรุปรายละเอียดสำคัญของ BKD-W2 ดังนี้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  โดยกำหนดวันครบอายุ คือวันที่ 
30 พ.ย.2565
ราคาใช้สิทธิ  ปีที่ 1 ราคาหุ้นละ 4.00 บาท (30 พ.ย. 2561)
            ปีที่ 2 ราคาหุ้นละ 4.00 บาท (29 พ.ย. 2562)
           ปีที่ 3 ราคาหุ้นละ 4.50 บาท (30 พ.ย. 2563)
          ปีที่ 4 ราคาหุ้นละ 5.00 บาท (30 พ.ย. 2564)
          ปีที่ 5 ราคาหุ้นละ 5.50 บาท (30 พ.ย. 2565 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2561
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร           :
    นางสาว กานติมา รอดศัตรู
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 90,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 90,000,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0.16
  วันเสนอขาย                   : วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 2561
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : -
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ที่จะเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP-W)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 4.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมายเหตุ                      :
สรุปรายละเอียดสำคัญของ PP-W ดังนี้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  โดยกำหนดวันครบอายุ คือวันที่ 
30 พ.ย.2565
ราคาใช้สิทธิ  ปีที่ 1 ราคาหุ้นละ 4.00 บาท (30 พ.ย. 2561)
            ปีที่ 2 ราคาหุ้นละ 4.00 บาท (29 พ.ย. 2562)
           ปีที่ 3 ราคาหุ้นละ 4.50 บาท (30 พ.ย. 2563)
          ปีที่ 4 ราคาหุ้นละ 5.00 บาท (30 พ.ย. 2564)
          ปีที่ 5 ราคาหุ้นละ 5.50 บาท (30 พ.ย. 2565 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ทั้งนี้ PP-W ที่ออกและเสนอขายให้กับ น.ส.กานติมา รอดศัตรู 
จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2561
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

1. เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายศรายุธ แสงจันทร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลายด้าน 
โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหาร สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
2. เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายปราณวริทธิ์ มาตรเมือง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลายด้าน 
เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาบริษัทฯให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จำนวนคณะกรรมการบริษัท เพิ่มจากเดิมจำนวน 9 คน เป็นจำนวน 11 คน ซึ่งไปตามข้อบังคับของบริษัท 
หมวดที่ 4 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 20. กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้