รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มิ.ย. 2561 12:32:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดวาระประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
TPRIME
แหล่งข่าว
TPRIME
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 06 มิ.ย. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 18 ก.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 20 มิ.ย. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 19 มิ.ย. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจารณาอนุมัติข้อเสนอในการดำเนินการเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมของกองทรัสต์
- พิจารณาอนุมัติการนำเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ไปวางเป็นเงินประกัน เงินมัดจำ 
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นสำหรับการได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งสิทธิในคำมั่น
หรือสิทธิในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
- พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน 
การขอให้ผู้ให้สินเชื่อทำการค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาและการก่อภาระผูกพันเพื่อเป็นหลักประกันการชำระห
นี้ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
- 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เ
รียกเก็บจากกองทรัสต์เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องสุขุมวิท 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค 
กรุงเทพมหานคร เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้