รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มิ.ย. 2561 08:38:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ JAS-W3
หลักทรัพย์
JAS
แหล่งข่าว
JAS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 15 มิ.ย. 2561
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : JAS-W3
วันใช้สิทธิ                      : 29 มิ.ย. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2561
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.00
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 0 : 0
หมายเหตุ                      :
สำหรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
เนื่องจากอาจมีการปรับสิทธิจากการที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้