รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2561 21:53:00
หัวข้อข่าว
รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB (ESOP)
หลักทรัพย์
BTS
แหล่งข่าว
BTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 14 มิ.ย. 2561

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : BTS-WB
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส 
 กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 693,839
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 200,000
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 5.01
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 11 มิ.ย. 2561
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 693,839
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 200,000หมายเหตุ                      :
จากผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ 
มีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วเพิ่มขึ้นจำนวน 693,839 หุ้น
และทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 11,845,222,893 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายกวิน กาญจนพาสน์
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นายรังสิน กฤตลักษณ์
กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้