รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2561 20:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ(แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
NWR
แหล่งข่าว
NWR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

1.  แต่งตั้ง นายอภิชาต ธรรมสโรช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายนิยม นิยมานุสร 
ประธานกรรมการตรวจสอบที่ลาออก เพื่อให้การบริหารบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
2.  แต่งตั้ง นายณัฐพร พรหมสุทธิ เป็นกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้การบริหารบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้