รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2561 20:07:00
หัวข้อข่าว
การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสี่ของ SCCเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัท
หลักทรัพย์
TGCI
แหล่งข่าว
TGCI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 มิ.ย. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 31 ก.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 มิ.ย. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 มิ.ย. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - รับทราบรายงานการดำเนินการที่สาคัญของการควบบริษัท
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้