รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2561 19:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ, การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน, แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ, แต่งตั้งกรรมการบริหาร
หลักทรัพย์
JSP
แหล่งข่าว
JSP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ, แต่งตั้งกรรมการบริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้