รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2561 18:26:00
หัวข้อข่าว
รายงานผลการใช้สิทธิของ CBG13C1806A
หลักทรัพย์
CBG13C1806A
แหล่งข่าว
KGI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ DW (F53-5)          
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 14 มิ.ย. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)             
ชื่อย่อ DW                      : CBG13C1806A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท 
คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2561 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
วันที่ออกหลักทรัพย์                  : 30 ต.ค. 2560
วันครบกำหนดอายุ                   : 13 มิ.ย. 2561
จำนวน DW ที่เสนอขาย (หน่วย)              : 200,000,000
จำนวน DW ที่มีการใช้สิทธิ (หน่วย)             : 0
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายจื้อ-หง หลิน
ตำแหน่ง                       : กรรมการอำนวยการ

นางสุชาดา โสตถิภาพกุล
กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้