รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2561 17:59:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าคดีนายวิชัย กฤษดาธานนท์ ฟ้อง บมจ. เอคิว เอสเตทและพวก(เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 013/2561  
                      
         5 มิถุนายน 2561

เรื่อง   รายงานความคืบหน้าคดีนายวิชัย กฤษดาธานนท์ ฟ้อง บมจ. เอคิว เอสเตทและพวก

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง  จดหมายที่ ตล. 050/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560

     ความคืบหน้าสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์
-  สืบเนื่อง จดหมายที่ ตล. 050/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 บมจ. เอคิว เอสเตท 
ได้รายงานความคืบหน้าการบังคับคดีที่นายวิชัย กฤษดาธานนท์ ฟ้องบริษัทและพวก ต่อศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่
พ.2899/2560 ฟ้องวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ได้เผยแพร่ผ่านระบบแล้วนั้น
-  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นัดไกล่เกลี่ย โดย บมจ.เอคิว เอสเตท ขอให้โจทก์ นายวิชัย กฤษดาธานนท์ 
ชำระหนี้ที่บริษัทสำรองจ่ายไปตามสัญญาจัดการทรัพย์สินแทนมูลหนี้จำนวน 102 ล้านพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5
นับแต่วันที่บริษัททดรองจ่ายไปจนถึงวันที่ นายวิชัย กฤษดาธานนท์จ่ายชำระเสร็จสิ้น
โดยนัดพิจารณายอดหนี้ในวันที่ 2 เมษายน 2561 แต่ในวันดังกล่าวโจทก์ปฏิเสธเงื่อนไข ดังนั้น
กระบวนการไกล่เกลี่ย จึงยุติและส่งคดีกลับ โดยศาลนัดชี้สองสถานในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ซึ่งในวันนัดชี้สองสถานนั้น โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องแต่จำเลย บมจ. เอคิว เอสเตทและพวก
แถลงคัดค้านเพราะมีการฟ้องร้องจำเลยเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.240/2561 ฟ้องวันที่ 17 มกราคม 2561
อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่าการอนุญาตให้ถอนฟ้องเป็นดุลพินิจของศาล ศาลจึงสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง
-  ทั้งนี้ คดีหมายเลขดำที่ พ.240/2561ฟ้องวันที่ 17 มกราคม 2561 เป็นคดีที่ บริษัท โปรเกรส 
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ฟ้อง บมจ. เอคิว เอสเตท จำเลยที่ 1 นายอภิวุฒิ ทองคำ จำเลยที่ 2 และนายวิรัตน์
เอี้ยวอักษร จำเลยที่ 3 เพื่อขอให้เพิกถอนกรรมการและโอนหุ้นของบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล
พาร์ค จำกัด คืน (เนื้อหาคำฟ้องเดียวกับคดี คุณวิชัย กฤษดาธานนท์)โดยนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 11 กันยายน
2561 และนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องอีกคดีหนึ่ง หากมีความคืบหน้า
บริษัทจะรายงานให้ทราบต่อไป
  ความคืบหน้าคดีอื่นๆ
-  ทั้งนี้คดีหมายเลขดำที่ 21/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 4007/2552 วันที่ 25 เมษายน 2551 บมจ.กฤษดามหานคร 
(ชื่อในขณะที่ฟ้อง) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด จำเลย
ฐานความผิดสัญญา เรียกเงินคืนจำนวน 654 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย วันที่ 31 กรกฏาคม 2552
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ บริษัทโกลเด้น เทคโนโลยี อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัดคืนเงินต้นจำนวน 654
ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนับจากวันฟ้อง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556
โจทก์ได้ทำหนังสือยื่นขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนำยึดโฉนดที่ดิน 24 โฉนดตามคำพิพากษาขอศาล
อยู่ระหว่างรอขายทอดตลาดในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
สำหรับสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์จะสิ้นสุดวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ในระหว่างสัญญาบริษัท เอคิว
เอสเตท จำกัด(มหาชน)ปฏิบัติตามสัญญา
แต่เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงข้อตกลงในสัญญาถือว่าสิ้นสุดลงภาระหนี้ที่บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล
พาร์ค จำกัดต้องจ่ายตามคดีหมายเลขแดงที่ 4007/2552 จำนวน 654 ล้านบาทตามเดิม เงินทดรองจ่ายที่บริษัท
เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)สำรองจ่ายไป บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)สามารถเรียกร้องให้บริษัท
โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัดชำระเท่ากับเงินที่สำรองจ่ายไป
-  คดีแพ่งธนาคารกรุงไทย โจทก์ฟ้อง บริษัทโกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด จำเลย 
คดีหมายเลขดำที่ ธ.268/2550 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 ศาลชั้นต้นพิพากษาวันที่ 28 กันยายน 2560
ให้บริษัทโกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด ชำระหนี้จำนวน 8,409.60
ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ10 ของต้นเงินจำนวน 8,368.73 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2547
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
-  คดีหมายเลขดำที่ ฟ23/2560 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โจทก์ กับ นายเจษฎา ยินดี จำเลย 
สำหรับโฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกันเฉพาะที่ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมาเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีหมายเลขดำที่ฟ23/2560
(ที่ดินหลักประกันนี้เป็นที่ดินที่บริษัท วิทูรธนากร จำกัด ปล่อยกู้ให้นายบัญชา ยินดี
ตามสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์) โดยศาลได้นัดไต่สวนในวันที่ 2,3,4,15-17,22-25 พฤษภาคม 2561
และวันที่ 20,27,28 มิถุนายน 2561 และวันที่ 6,10,11,13 กรกฎาคม 2561

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป


ขอแสดงความนับถือ


 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)          (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
         กรรมการ                  กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้