รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2561 17:59:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าการบังคับคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง(เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 012/2561  
                      
         5 มิถุนายน 2561

เรื่อง   รายงานความคืบหน้าการบังคับคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง  จดหมายที่ ตล. 006/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

  สืบเนื่องจดหมายที่ ตล. 006/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) 
"บริษัท" ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ยกเลิกคำสั่งที่ให้งดการบังคับคดี
ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และยกเลิกวันนัดวันที่ 8 มีนาคม 2561 นั้น
หลังจากนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดี ได้มีประกาศขายทอดตลาดที่ดิน 4,300 ไร่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 
โดยกำหนดการขายทอดตลาด 4 นัด ดังนี้
1.  นัดแรก   วันที่ 6 มิถุนายน 2561
2.  นัดที่สอง   วันที่ 27 มิถุนายน 2561
3.  นัดที่สาม   วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
4.  นัดที่สี่   วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ต่อมา นางสาวเจริญ อยู่คงธรรม ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
คดีหมายเลขดำที่ อม.ข 1/2561 ฟ้องวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ 610
เลขที่ 79 (เดิม 58) หน้าสำรวจ 276 ตำบลบ้านระกาศ (ระกาศ) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อขอให้ปล่อยอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้ร้อง
โดยต้องการให้แบ่งแยกโฉนดส่วนของผู้ร้องออกก่อนการขายทอดตลาดและโต้แย้งที่ดินที่ยึดไว้นั้นว่าเป็นการยึด
เกิน โดยยึดที่ดินในส่วนของผู้ร้องไปด้วยมีพื้นที่ 60 ตารางวา และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องและให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นโด
ยมีกำหนดนัดไต่ส่วนคำร้องในวันที่ 11 กันยายน 2561 ซึ่งบริษัท โกล้เด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทียล พาร์ค
จำกัด ได้รับสำเนาคำร้องดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
  ทั้งนี้ จากการตรวจสอบที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ได้มีคำสั่งงดการขายทรัพย์เฉพาะในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เนื่องจาก นางสาวเจริญ อยู่คงธรรม
ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางคดีหมายเลขดำที่ สล.122/2561 วันที่ฟ้อง 28 พฤษภาคม 2561
ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ 610 เลขที่ 79 (เดิม58) หน้าสำรวจ 276 ตำบลบ้านระกาศ (ระกาศ)
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขอให้ปล่อยอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้ร้อง
โดยต้องการให้แบ่งแยกโฉนดส่วนของผู้ร้องก่อนการขายทอดตลาดและโต้แย้งเนื้อที่ดินที่ยึดไว้นั้นว่าเป็นการย
ึดเกิน คือยึดที่ดินของผู้ร้องไปด้วยมีจำนวน 60 ตารางวา
โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้งดการขายทรัพย์เฉพาะในวันที่ 6 มิถุนายน 2561
และนัดไต่ส่วนคำร้องในวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนและให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กันส่วนที่ดินส่วนที่พิพาทและแจ้งปรับราคาประเมิ
นลดลงตามส่วนก่อนวันขายทอดตลาดทั้งนี้ต้องนำคำสั่งศาลล้มละลายกลางยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำ
แหน่งทางการเมือง เพื่อใช้ประกอบยกเลิกคำสั่งงดการบังคับคดี
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)   (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
     กรรมการ               กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้