รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2561 17:27:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS
หลักทรัพย์
LPN11C1806A
แหล่งข่าว
KS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ DW                    

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 มิ.ย. 2561
วันใช้สิทธิ                      : 05 ก.ค. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 05 ก.ค. 2561
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 29 มิ.ย. 2561
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 02 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 05 ก.ค. 2561

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BANP11C1806A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 16.996
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.79445 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BTS11C1806A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 8.725
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.64696 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CENT11C1806A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 41.496
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 14.82 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CK11C1806A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 28.445
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 14.71312 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DTAC11C1806A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 54.719
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 14.9234 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GFPT11C1806A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 19.932
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.86259 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : LPN11C1806A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 10.94
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.80909 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MEGA11C1806A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 32.19
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 14.85714 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MTC11C1806A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 34.832
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 14.928 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTT11C1806A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 40.516
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.38256 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTTE11C1806A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 87.902
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 14.65042 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TASC11C1806A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 22.848
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.76 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TMB11C1806A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 2.362
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.07401 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TTA11C1806A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 9.562
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 6.44126 : 1


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายเผดิมภพ สงเคราะห์
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้