รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2561 08:12:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2561
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 เม.ย. 2561
หมายเหตุ                      :

14 มิถุนายน 2561

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2560/2561
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") สำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2561
ซึ่งเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในไตรมาส 3 ปี 2560/2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 103.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 
2559/2560 เป็นจำนวน 34.81 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 50.38 เนื่องจากในไตรมาส 3 ของปีก่อน
ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก
จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมค่อนข้างน้อย เพียง 69.10 ล้านบาท เท่านั้น
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 2560/2561
ส่งผลให้กำไรสุทธิมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยในปี 2560/2561 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1.59
 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 511.54 จาก 0.26 ล้านบาท ในปี 2559/2560
ถึงแม้ว่าในไตรมาส 3 ของปีปัจจุบัน รายได้รวมจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
แต่กลุ่มบริษัทก็ยังไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้มากนัก ทำให้รายได้รวมสำหรับงวด 9 เดือน ของปี 2560/2561
ใกล้เคียงกับงวด 9 เดือนของปีที่ผ่านมา ที่ 292.17 ล้านบาท และ 292.20 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงประมาณ
0.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.01
สำหรับกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนนั้น 
เนื่องจากในปัจจุบันคำสั่งซื้อจากลูกค้ายังคงมีไม่มากและการแข่งขันทางด้านราคาก็มีความรุนแรงมากขึ้น
กลุ่มบริษัทจึงต้องมีการลดสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลงเพื่อรักษายอดขายและฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทไว้
ประกอบกับเงื่อนไขความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น การส่งมอบที่ต้องรวดเร็วขึ้น
ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่นานขึ้น และการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น
ล้วนทำให้กลุ่มบริษัทต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ซึ่งก็ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับงวด 9
เดือนของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงค่อนข้างมากจาก 43.31 ล้านบาท ในปี 2559/2560 เหลือเพียง 18.25 ล้านบาท
ในปี 2560/2561 โดยลดลง 25.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.86
ซึ่งก็ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิมีการปรับตัวลดลงด้วย จากร้อยละ 14.82 ในปี 2559/2560 เหลือเพียงร้อยละ
6.25 ในปี 2560/2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้