รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2561 21:24:00
หัวข้อข่าว
ขอชี้แจงเกี่ยวกับข่าวสารสนเทศของบริษัท
หลักทรัพย์
IFEC
แหล่งข่าว
IFEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ IFEC/สนบ/2561/0025
                  วันที่ 13 มิถุนายน 2561
เรื่อง  ขอชี้แจงเกี่ยวกับข่าวสารสนเทศของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  ข่าวสารสนเทศ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

   ตามหนังสืออ้างถึง ปรากฎรายละเอียดข่าวสารสนเทศในวันนี้ เวลา 08.00 น. เรื่อง 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อลงรับการเลือกตั้งกรรมการของ
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") บริษัทขอเรียนว่า
มิได้เป็นผู้แจ้งข่าวสารสนเทศดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของข่าว
  เกี่ยวกับข่าวที่ปรากฎในสารสนเทศที่อ้างถึง บริษัทได้เคยชึ้แจงในเรื่องดังกล่าวไปแล้วว่า 
การประชุมคณะกรรมการที่อ้างถึงนั้นไม่มีผลทางกฎหมาย
เนื่องจากการดำเนินการเรียกและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบ
ังคับของบริษัท ตลอดจนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท มิได้ส่งให้ครบถ้วนทุกท่าน
ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ ประกอบกับมติคณะกรรมการดังกล่าวได้มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากแจ้งคัดค้านมายังบริษัท
ดังนั้นมติที่ประชุมดังกล่าวจึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่สามารถใช้บังคับได้
  ทั้งนี้กรมพัฒนธุรกิจการค้าได้รับหนังสือของบริษัทที่ขอให้ทบทวนคำสั่งผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเปลี่ยน
แปลงกรรมการเข้าใหม่ 2 คนแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้นข่าวสารสนเทศตามที่อ้างถึงนี้
ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และไม่มีผลตามกฎหมาย
ข่าวดังกล่าวตามอ้างถึง จะทำให้เกิดความสับสนต่อผู้ถือหุ้นและประชาชน จึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทำการยกเลิกข่าวสารสนเทศดังกล่าว หากมีความคืบหน้าประการใดบริษัทจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้