รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2561 20:19:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TWZ-W4 (F53-5)
หลักทรัพย์
TWZ
แหล่งข่าว
TWZ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 13 มิ.ย. 2561

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : TWZ-W4
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 8,010
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 2,980,130,391
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 0.70
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 16 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 8,010
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 2,980,130,391หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
(TWZ-W4) ได้สิ้นสภาพลงหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และบริษัทฯ
จะดำเนินการยกเลิกหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือต่อไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางปิยะนุช รังคสิริ
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้