รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2561 17:46:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561และประกาศจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
TTTM
แหล่งข่าว
TTTM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 มิ.ย. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 ก.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 มิ.ย. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 มิ.ย. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ห้องเอเวอร์กรีนฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล 
เลขที่ 88 ถ.สาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 มิ.ย. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 29 มิ.ย. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 28 มิ.ย. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 20 ส.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี2560(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) 
จากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้