รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2561 17:38:00
หัวข้อข่าว
รายงานกระจายการถือ : TCAP13C1809A
หลักทรัพย์
TCAP13C1809A
แหล่งข่าว
KGI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานการกระจายการถือ DW              

เรื่อง                        : รายงานการกระจายการถือ DW
ชื่อย่อ DW                      : TCAP13C1809A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทุนธนชาต
จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน
2561 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
จำนวน DW ที่ยื่นคำขอจดทะเบียน (หน่วย)          : 100,000,000
วันที่รายงานการกระจาย                : 13 มิ.ย. 2561
จำนวน DW ที่กระจายได้ (หน่วย)             : 472,300
% ของ DW ที่จดทะเบียน                 : 0.47
ราคาเสนอขายต่อหน่วย (บาท)              : 1.00
มูลค่า DW ที่กระจายได้                 : 472,300.00
วันซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์           : 14 มี.ค. 2561
การปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับ DW             : ไม่ครบถ้วน
สาเหตุที่การกระจายไม่ครบถ้วน              : (1) DW 
เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์อ้างอิง นักลงทุนอาจยังไม่เข้าใจ
จึงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและพิจารณาความเสี่ยงของการลงทุนใน DW

(2) DW ที่ออกและเสนอขายโดยผู้ออกแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

(3) บริษัทมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานในการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องของ DW 
อย่างสม่ำเสมอทั้งขาขายและขาซื้อคืน และการที่บริษัทรับซื้อคืนอย่างสม่ำเสมอ อาจทำให้การกระจาย DW
ไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางเพื่อให้การกระจาย DW ในอนาคตครบถ้วนตามข้อกำหนด 
โดยส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับ DW แก่เจ้าหน้าที่การตลาดและนักลงทุนทั่วไป
รวมถึงพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของ DW เช่น www.thaiwarrant.com
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายจื้อ-หง หลิน
ตำแหน่ง                       : กรรมการอำนวยการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้