รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2561 17:09:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5)
หลักทรัพย์
NEWS
แหล่งข่าว
NEWS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 13 มิ.ย. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน                
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)         : 62,920,226,670
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : NEWS-W6
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                  : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นิวส์ 
เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ              : วันที่ 13 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2561
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)       : 14,570,700,020
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)          : 48,349,526,650
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ        : 
กรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังจากจัดสรรบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลื
อดังกล่าวต่อไป
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้