รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2561 07:48:00
หัวข้อข่าว
15 มิถุนายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NBC-W1
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1 (NBC-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 15 มิ.ย. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 11 ก.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 11 ก.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 18 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 11 ก.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 26 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 10 ก.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 12 ก.ค. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________