รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มิ.ย. 2561 17:22:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ Esso/SET/010/61

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีมติที่สำคัญดังนี้

1.  อนุมัติการแต่งตั้งนางพัชรา สังขพันธ์ เป็นกรรมการแทนนายชัย แจ้งศิริกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 
มิถุนายน พ.ศ. 2561

2.  อนุมัติการแต่งตั้งนายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ เป็นกรรมการแทนนายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

3.  คณะกรรมการจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระแทนนางวัธนี พรรณเชษฐ์ 
กรรมการอิสระที่ลาออกไปในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป

4.  อนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็น

"นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายทวีศักดิ์ 
บรรลือสินธุ์, นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล, นายมาโนช มั่นจิตจันทรา, นางราตรีมณี ภาษีผล, นางพัชรา
สังขพันธ์, นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร
กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
เฉพาะอำนาจในการใช้สิทธิและดำเนินการต่าง ๆ ทางศาล อัยการ ตำรวจ และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ
ให้นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์, นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล, นายมาโนช มั่นจิตจันทรา, นางราตรีมณี ภาษีผล,
นางพัชรา สังขพันธ์, นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร
กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

.......................................................................
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้