รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มิ.ย. 2561 08:37:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SKR เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มิถุนายน 2561
หลักทรัพย์
SKR
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ SKR เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มิถุนายน 2561
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (SKR)
ทุนเดิม (บาท)                    : 981,561,197.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,963,122,395
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 36,206,254
ทุนใหม่ (บาท)                    : 999,664,324.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,999,328,649
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 36,206,254 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 50 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 2.25
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 15 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 21 พ.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 มิ.ย. 2561
______________________________________________________________________