รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มิ.ย. 2561 18:36:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2561
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น(listed)
โดย THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.0721% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9752% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง(listed)
โดย นางสาว สุธิดา มงคลสุธี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 31/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 17.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 95.54% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________