รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มิ.ย. 2561 08:41:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TCJ เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มิถุนายน 2561
หลักทรัพย์
TCJ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) (TCJ)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,035,258,110.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 103,525,811
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,070,262
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,055,960,730.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 105,596,073
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 50 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 05 มิ.ย. 2561
______________________________________________________________________