รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2561 19:59:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561
หลักทรัพย์
FANCY
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทาพาโก้(listed)
โดย นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.81% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส(listed)
โดย นาย ปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย(listed)
โดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 31/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.44% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 66.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย(listed)
โดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค(listed)
โดย นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________