รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2561 17:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เลขที่ 045/0661
  1 มิถุนายน 2561
เรื่อง  แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า นายอนันต์ เกตุพิทยา ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากนายอนันต์ เกตุพิทยา ติดภาระกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ทั้งนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
        

(นายสลิบ สูงสว่าง)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้