รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2561 08:41:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CPL เริ่มซื้อขายวันที่ 4 มิถุนายน 2561
หลักทรัพย์
CPL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ CPL เริ่มซื้อขายวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CPL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 418,899,370.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 418,899,370
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 20,944,914
ทุนใหม่ (บาท)                    : 439,844,284.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 439,844,284
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 20 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 04 มิ.ย. 2561
______________________________________________________________________